معنای فلسفه علوم انسانی

می تواند تصرف نیز بکند؛ ولی این تصرف، یک تصرف بیرونی است یعنی مقوم آن موضوعات، اراده و آگاهی و عمل انسان نیست. مثلاً مهندس کشاورزی، گیاهان و درختان را می شناسد و سعی می کند در آن ها تصرف کند، همانطور که فیزیکدان نیز این کار را انجام می دهد. این علوم را علوم ابزاری می نامند؛ زیرا رهاوردش پیش بینی و پیش گیری حوادث واقعی و عینی است.البته این پیش گیری و پیش بینی در حوزه علوم طبیعی و علوم نظری، با تقسیم بندی هایی که حکمای ما همدرباره علوم داشتند راه دارد، اما این تصرف پیش بینی و پیش گیری در الهیات و ریاضیات که عالم تغییر نیستند راه ندارد. ریاضیات و متافیزیک نیز جز علوم نظری هستند.

منبع :http://www.irip.ir/Home/Single/201

/ 0 نظر / 13 بازدید